تبلیغات
دست نوشته های سبز - برگزاری همایش پسماندهای بیمارستانی
دست نوشته های سبز
محیط زیست سالم=زندگی........................................................................................خوش آمدید
پنجشنبه 17 اسفند 1391

برگزاری همایش پسماندهای بیمارستانی

پنجشنبه 17 اسفند 1391

همایش پسماندهای بیمارستانی بعداز ماهها برنامه ریزی به تلاش مركز مطالعات و برنامه ریزی شهرتهران و مركز آموزش علمی-كاربردی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار شد.

این همایش دومین نشست از همایش هایی است كه با هدف معرفی و ساماندهی به وضعیت پسماند برگزار می شود(نشست قبلی با عنوان بازیافت و كارآفرینی در تاریخ 23 مهرماه جاریبرگزار گردید.)

شرح برگزاری همایش در:

http://bazpasmand.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=3121:1391-12-17-08-39-10&catid=26:1388-12-24-08-28-09&Itemid=14


كد ماوس